Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Geometrisk kontroll av bru - E16 Sandvika - Vøyenenga

Geometrisk kontroll av bru der punktsky fra laserskanning sammenlignes med fagmodellen for konstruksjonen

Geometrisk kontroll av bru - E16 Sandvika - Vøyenenga.

Olav Vadder(Scan Survey) viser vegvesenets kontrol
Statens Vegvesen bygger ny firefelts motorvei mellom Sandvika og Skaret. Scan Survey AS bidrar med støtte til byggeledelsen, med tjenester som rådgivning, kontroll av målebrev, innmåling for prosjektering, stikkprøvekontroll av entreprenør og har det generelle ansvaret for geomatikk og 3D. I forbindelse med dette oppdraget kontrolleres en brukonstruksjon etter støp, ved hjelp av laserskanning.

Brua er 60 meter lang, 16 meter bred og er fundamentert til fjell med 12 900mm stålrørspeler innstøpt i betong.

Laserskanning og behandling av punktsky

For å løse oppdraget brukes terrestrisk laserskanning, som er en godt egnet målemetode for å dokumentere konstruksjoner. Laserskanneren måler alt den «ser» i hver oppstilling innenfor rekkevidden, det er derfor viktig å ha nok oppstillinger til å dekke alle bruas flater.
 Olav Vadder skanner undersiden av brua
Når feltarbeidet er ferdig er resultatet en punktsky med mange millioner punkter. I dette tilfellet er det bare brua som skal kontrolleres, alt annet slettes. Det innebærer ofte noe manuelt arbeid, der punktene som ikke er på selve betongkonstruksjonen(Omkringliggende område, stilas, arbeidere og annet støy) markeres og slettes.
 Støy i punktskyen fjernes
Det beregnes en differanse mellom hvert punkt i punktskyen og modellen. Denne differansen fargestrekkes, slik at vi får en godt visuelt inntrykk av nøyaktigheten. Vi ser at over 60% av punktene ligger innenfor ±15mm angitt som grønt på bildet, dette er innenfor toleransen gitt av byggherre. Områdene i fargespektret gult/rødt ligger høyt, men dette er planlagt ettersom brudekket vil sette seg mellom søylene(overhøyde). Området med blå farge viser at brua ligger lavere enn prosjektert, dette kan bli et lavbrekk som må korrigeres før brua er ferdig asfaltert.
Fargene viser avvik mellom innmålinger og prosjektert
Scan Survey har erfaring med geometrisk kontroll av alle typer konstruksjoner, enten det er bruer, kulverter, tunneler, veger, bygninger, skinner, peler eller annet. Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan bistå deg på ditt prosjekt!