Spormåling

Utbygging av skinnegående transport er et stort og viktig satsningsområde. Scan Survey sikrer riktig posisjon for både sporgeometri, teknisk infrastruktur og omkringliggende terreng og bygninger – både ved utbygging av nye og vedlikehold av eksisterende spor på banenettet. Data fanges opp ved bruk av et GEDO vognsystem.

Ved sporarbeid er det avgjørende med gode målinger. Vi i Scan Survey har spesialkompetanse på spormåling, og det første vi gjør er å etablere og kvalitetssikre et godt nok fastmerkenett. For eksempel står det typisk fastmerker med 50 til 100 meters avstand langs jernbanespor, og hvis disse er beregnet feil vil sporet i området bli tilsvarende galt plassert.

Først når kvaliteten på disse nødvendige referansepunktene er sikret vil vi gå inn og måle opp detaljer i selve sporet, og i området rundt. Millimeterpresisjon er nødvendig, både når det handler om spor for jernbanen, trikk eller T-bane.

train line track measurements inside a railway tunnel

Interessert i å vite mer? Kontakt vår avdelingsleder!

Flere typer målinger og verktøy

Ved rette strekninger er det viktig å unngå vridning i eller høydeforskjell mellom skinnene, mens det i kurver skal være en viss overhøyde – altså at ett spor skal ligge noe høyere enn det andre. Slik sikrer man at skinnegående fremkomstmidler kan holde riktig fart og god komfort for de reisende. For å være sikker på at sporgeometrien er riktig må man bruke presise verktøy.

Samtidig må man ha god kontroll på omgivelsene. At master med overliggere og strøm står i riktig høyde, at skilt er plassert på riktig sted og med riktig avstand, og at signalanlegg er plassert der de skal være, er viktig å sikre for at sporet skal kunne driftes trygt og effektivt. Dimensjoner på fundamenter, og avstand til konstruksjoner og objekter under og inntil sporet, må også måles presist.

For å ivareta alle nødvendige hensyn ved spormåling har vi i Scan Survey opparbeidet oss ekspertise og utstyrspark spesielt for dette formålet. For eksempel har vi kartlagt store deler av T-banenettet i Oslo ved hjelp av vår mobile laserrigg montert på et T-banetog. Vi har en spesialtralle for sporkontroll som gir bedre enn millimeterpresisjon på alle parametere, og mye mer – tilpasset alle typer spor.

Grunnlag for presise beregninger

Enten vi skal bruke klassiske landmålere med punkter og linjer, eller vi skal bruke våre mest avanserte verktøy for full 3D-kartlegging av sporområdet, sørger vi for å sette presisjon først. Lang erfaring gjør at vi raskt kan sanke inn måledata av høy kvalitet. Disse dataene gir i sin tur grunnlag for presise beregninger som kommer kunden til gode.

Ved legging av nye spor er det viktig å følge med på hver etappe, og gi løpende tilbakemeldinger slik at eksempelvis nye sviller ender på riktig høyde. Vi kan måle fortløpende, og ha direkte dialog med utførende entreprenør om hvilke justeringer som eventuelt må gjøres.

Våre kunder innen spormåling er typisk rådgivende ingeniører, entreprenører og BaneNOR. Vi leverer importeringsklare data i alle formater, og kan snu oss raskt for å møte nye typer behov. Vi kan selvsagt også levere ut rådata direkte.