Mobile mapping

Blant de første

Scan Survey er et av de første  mobile mapping selskapene i verden som er eier og opererer det bærbare, mobile kartleggingssystemet Leica Pegasus:Backpack. Systemet er en sensorplattform som brukes til innsamling av georefererte laserdata og bilder. Leica Pegasus:Backpack fungerer i prinsippet som et tradisjonelt mobilt kartleggingssystem (som f.eks. bilskanning), hvor sensorplattformen samler inn data dynamisk (i bevegelse) og posisjoneres ved bruk av GNSS (GPS og GLONASS), IMU (treghetsnavigasjon) og SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) som er flott for 3D – kartlegging. Det betyr for eksempel at man kan måle med systemet i tett skog, eller innendørs hvor det ikke er GPS dekning og likevel få georefererte data med dokumentert nøyaktighet. Systemet kan også benytte tradisjonelle fastmerker for georeferering.

scan survey staff member using the Leica pegasus for mobile mapping
The Leica Pegasus:Two mobile mapping vehicle

Leica Pegasus:Backpack har noen åpenbare fordeler. Systemet er bærbart, som en komplett systemløsning i form av en ryggsekk, og veier totalt kun 13 kg. Dermed er det enkelt å bevege seg rundt i terrenget, og i tillegg raskt og billig å mobilisere over store avstander med f. eks fly. Systemet er spesielt godt egnet til kartlegging, dokumentasjon og registrering for bane, veg, anlegg og BIM-prosjekter.

Resultatet av skanningen er en georeferert, fargelagt punktsky som bearbeides og kvalitetssikres før data innarbeides i 3D-modellen. I tillegg tas det bilder med de integrerte systemkameraene, som er kalibrert med laserskannerne. Bildene og punktskyen er dermed synkronisert og kan benyttes sammen i avansert GIS-verktøy.

scan survey staff member using the Leica pegasus for mobile mapping

Scan Survey AS tilbyr et stort spekter av kartlegging, oppmåling, GIS og 360-gatebilder utført med vårt mobile mapping utstyr. Utstyrsparken består både av ryggsekken Pegasus:Backpack og en enhet som vanligvis monteres på en bil, men som enkelt kan monteres på f.eks. en båt, t-bane, ATV, transportsykkel eller lignende. Datainnsamlingen kan mobiliseres på kort tid, er effektiv i felt og behov for arbeidsvarsling minimeres.

Vanlige oppdrag er tunneler, anleggsområder, bygater, baner, veier, bygninger og parker. Leveransene er gjerne punktskyer, detaljmålinger, terrengmodeller, 360-bilder, termografi, GIS databaser og NVDB. Alle produkter kan leveres fra en datainnsamling. Kundene er ofte prosjekterende konsulenter, byggherrer, kommuner, entreprenører, arkitekter og landskapsarkitekter.

Interessert i å vite mer? Kontakt vår avdelingsleder!

Terrengmodell og detaljmålinger

Scan Survey AS har lang erfaring med å bearbeide punktskyer fra mobile mapping, terrestrisk skanning, luftbåren skanning, RPAS/Drone, samt data fra landmåling, til håndterlige TIN-modeller. De ulike datakildene kan benyttes i en modell. Se linktilTMOD for nærmere informasjon.

Ut fra punktskyen og 360-bilder kan vi digitalisere alle objekter av interesse innenfor prosjektområdet. Eksempelvis kan dette være detaljer på en overflate eller fasade. Objektene kan gis metadata og knyttes til en GIS-database eller NVDB.

Tunneloppmåling

Mobile mapping er en effektiv metode for laserskanning av tunneler; både store tunneler der vi kommer til med kjøretøy og mindre tunneler der ryggsekken kan benyttes. Mobile mapping gir en god dekning av alle objekter, jevn punkttetthet i hele tunnelprofilet og har flere tusen punkter per kvadratmeter slik at selv de minste objekter blir målt inn.

Vanlige leveranser er punktskyer, tunnelprofiler, TIN-modeller, detaljmålinger og 360-graders bildebobler. Ved hjelp av termografi kan vi avsløre lekkasjer i tunneler og varmgang i elektrokomponenter.

360-bilder

360-graders bildebobler, som i Google Streetview, leveres i en intuitiv innsynsløsning i nettleseren, uten behov for tredjeparts programvare. Bildebobler er ikke begrenset til veisituasjoner, men kan også benyttes i tunnel, på anleggsplassen osv.

Varmgang i elektrokomponenter

Varmgang i for eksempel fordelingsskap eller andre elektrokomponenter, og lekkasje i tunnel kan avsløres ved hjelp av termografi.

Varmt El-skap i tunnel lyser opp på termisk kamera

Varmt El-skap i dagsone lyser opp på termisk kamera

Fuktig område i tunnel skiller seg ut som blått i tunnel

GIS-database og NVDB

Detaljmålinger og 360-bilder kan utgjøre grunnlaget for en GIS-database eller NVDB. Et eksempel på en detaljmåling kan være en lyktestolpe. Lyktestolpen kan tilknyttes metadata, som materiale, diameter, høyde, helning, type lampe, sist dato vedlikehold ble utført og mer. Videre kan det kobles bilder til objektene i databasen.

Analyse av asfaltkvalitet

Det kan gjøres en analyse på asfalten for å beregne asfaltkvalitet. Dette kan benyttes i GIS verktøy sammen med andre data for å analysere hvor det lønner seg mest å utføre vedlikehold.
Langsgående ujevnhet (IRI), ujevnhet på tvers (spordybde), hvor det er sprekker i asfaltdekket og ortofoto av kjørefelt er blant parameterne som kan analyseres.

Forvaltning, drift og vedlikehold av vei

Asfaltanalyse, GIS-database og 360-bilder er metoder for å dokumentere veiens tilstand på et tidspunkt. En ny datainnsamling og beregning på et senere tidspunkt kan avsløre endringer.

Det kan avdekkes hvor mye asfalten slites og hvor den slites mest, om det oppstår sprekker i asfaltdekket i et område eller om det har vært byggeaktivitet et sted.

Periodisk dokumentasjon av anlegg

Periodisk dokumentasjon og innmåling underveis i anleggsfasen utføres effektivt. Mobil datainnsamling gir minimalt med forstyrrelser av anleggsdriften, og nøyaktige data foreligger kort tid etterpå.

Utstyrspark

Tilbake i 2017, var Scan Survey det første firmaet i Norge som utførte mobile mapping fra både en ryggsekk- og kjøretøybasert plattform. Begge instrumentene er produsert av Leica, noe som gir en del fordeler i produksjonsløypen.

 

Ryggsekken Leica Pegasus:Backpack er lett å mobilisere, og vi kommer enkelt til i områder der kjøretøy ikke kommer til eller får tilgang. I parkområder og langs T-bane og jernbane har vi hatt stor glede av ryggsekken.

 

Den kjøretøybaserte plattformen Leica Pegasus:Two bruker vi som oftest på en bil, men den er også enkel å flytte over til båt, ATV, sporvogn, transportsykkel eller lignende. Med dette instrumentet utfører vi datainnsamling over store strekninger på kort tid, uten å komme i konflikt med annen trafikk eller andre pågående aktiviteter i prosjektområdet.

 

Behov og utstyr utfyller hverandre godt. Med mobile mapping reduseres tiden i felt. HMS er også et viktig aspekt, da landmåleren ikke trenger å oppholde seg i veibanen.

 

Våren 2022 har vi jobbet systematisk med å integrere laserdata fra dronekartlegging sammen med datasett fra bil, ryggsekk og terrestrisk laserskanning. Tidligere har man med bilbåren laserskanning (Mobile Mapping), kunnet oppleve manglende dekning der topografien eller fysiske objekter hindrer innsyn fra veibanen. Dette løser vi nå med dronekartlegging. Dronen sikrer nå god dekning i sideterreng og bak hekker, murer og støyvegger, på en måte som tidligere ikke har vært mulig.

Cleaning Leica Pegasus 2 sensor
Dji m300 and Pegasus 2 mobile mapping

Leveranser

Scan Survey AS har lang erfaring med å levere produkter til prosjekterende konsulenter, offentlige byggherrer, entreprenører, arkitekter, landskapsarkitekter osv. Vi kan levere importeringsklare data i alle format, enten verktøyet er NovaPoint, Revit, ReCap, Gemini, Focus eller andre GIS- og BIM-verktøy. Typiske filformat vil være IFC, DWG, LandXML, SOSI, TIT/NYL, LAS og LAZ. Ta kontakt med Halvor Vadder om du har spørsmål rundt våre Mobile Mapping tjenester!