Kartlegging og Oppmåling med RPAS/DRONE

Terrengmodeler med data fra drone

Scan Survey AS tilbyr kartlegging og modellering med drone (RPAS) av ulike områder; veganlegg, byggeplasser, kraftstasjoner, deponier og pukkverk m.m.  Dataene er velegnet som prosjekteringsunderlag, for masseberegning og for mer generell prosjektoppfølging og dokumentasjon. Droner er effektive målesystem som mobiliseres raskt.

Scan Survey staff members preparing to launch a drone to collect data.

Fotogrammetri og Laser

Våre droner er utstyrt med forskjellige type kameraer og sensorer. Kameraene tar bilder med stor overlapp, som så etterprosesseres med fotogrammetrisk programvare for å få en detaljert beskrivelse av overflaten.

Drone and RPAS services offered

Resultatet fra beregningene er en georeferert 3D punktsky som gir grunnlag for å produsere en TIN-modell. I tillegg leverer vi ortofoto på de fleste droneprosjekter.

Punktskyen har punkttetthet på 25 – 400 punkt per kvadratmeter, avhengig av flyhøyde, beregningsparametere osv. TIN-modellen kan leveres på flere forskjellige format, avhengig av hva kunden ønsker. Ortofotoene leveres typisk med en bakkeoppløsning på 1 – 5 cm (GSD), avhengig av flyhøyde og kundens ønsker.

TIN from image matching

Laserskanning utføres med vår DJI M300 drone. Dronelaseren har 3 returer for hvert laserskudd og gir god representasjon av terrengoverflaten selv i tett skog. Typisk punkttetthet på bakken er 150-300 punkt per kvadratmeter.

AK and M300_a7iii7

Dronepiloten vår forbereder et laserskanningsoppdrag med DJI M300.

Interessert i å vite mer? Kontakt vår avdelingsleder!

Plattformer

Scan Survey benytter både fixed wing (fly) og multicopter som platform. RPAS-fixed wing er et lite fly av karbon og lette materialer som vi har tilpasset til vårt bruk. RPAS-multicopter er en helikopterdrone med 4 eller 8 motorer. Multicopterene har gyrostabilisert kamera som kan tiltes opp og ned for bilder og video, både over og under konstruksjoner.

Om bord er det montert navigasjonsutstyr for å kjøre på autopilot, samt at det kan flys manuelt. Vi benytter forskjellige droner, kamera og linser avhengig av typen oppdrag. Vi har god erfaring med forskjellige type sensorer, og benytter derfor det som alltid er best til det spesifikke oppdraget.

I områder med tett infrastruktur flyr vi med fallskjerm på dronen. Aktiv bruk av FPV (First-Person View), dvs. «live» videobilde fra dronen til piloten, bidrar også til meget god sikkerhet i operasjonen.

A finished terrain model of an area using data captured from a Drone.
Drone service offered using one of the best Fixedwing drones in the industry, the Wingtra
drone and parachute_

Godkjente RPAS/drone operatører

Scan Survey oppfyller Luftfartstilsynets krav til operasjon i kategoriene:

  • Åpen kategori A1/A3
  • Åpen kategori A2
  • Spesifikk kategori SORO

Alle våre piloter er godkjent i henhold til regelverket. Vi har alle obligatoriske forsikringer som dekker skade på 3. part, samt godkjenning fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for avbildning med luftbårne sensorsystemer

Ulike metoder for ulikt terreng

Åpne områder uten vegetasjon, som deponier og massetak, er godt egnet for fotogrammetri / bildematching for fremstilling av punktsky. I områder med tett vegetasjon benyttes normalt laserskanning for fremstilling av terrengmodell.

I stadig større grad kombineres punktskyer fra bilbåren og dronebåren laserskanning for et best mulig datasett. Punkttettheten fra vårt bilbårne Leica Pegasus:Two system er meget høy og egnet for videre digitalisering og vektorisering av vegsituasjon, jernbanespor og annen infrastruktur. I de samme prosjektene kartlegges gjerne sideterreng, skog og andre objekter som ikke er synlige fra vegbanen med drone.

A finished terrain model of an area using data captured from a Drone.
M300 and car___a7iii10