Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

FASTMERKEMÅLING OG GRUNNLAGSNETT

Scan Survey AS har siden oppstarten i 1989 erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett. Alle våre landmålere har kunnskap og erfaring med å etablere grunnlagsnett. Typiske prosjekter er; samferdsel herunder veg, jernbane, T-bane, trikk samt tunnel, bygg, utomhusplaner, bevegelseskontroller og setningsnivellementer. Våre kunder er både byggherre og entreprenører. Grunnlagsnettet brukes til både innmåling og stikking, og er essensielt for riktig prosjektering og bygging.

GRUNNLAGSNETT FOR BYGGING OG SAMFERDSEL

Samferdselsprosjekter i forbindelse med veg og jernbane krever høy nabonøyaktighet og er avhengig av et homogent fastmerkenett i henhold til gitte standarder og toleranser. Etablering av grunnlagsnett bygges opp rundt krav og toleransegrenser med henvisning til Kartverkets geodatanorm, Statens Vegvesens V770 og Norsk Standard for bygg- og anleggsnett NS3580. Vi har et stort fokus på at det geodetiske nettet skal fungere som en rød tråd i gjennom prosjektet og gi entydig sammenheng mellom terrengmodell, prosjektering, utsetting for bygging, geometrisk kontroll og som bygget dokumentasjon.

FASTMERKER

Grunnlagsnettene sikres for å vare hele prosjektene i gjennom og består gjerne av prismebolter montert i fjell eller stabile faste konstruksjoner som søyler fundamentert på fjell. Ved større eller langvarige prosjekter benyttes i all hovedsak fastmerkesøyler. I områder der det ikke er fjell vil jordspyd, montering i stabile konstruksjoner eller tilsvarende benyttes. 
Bildet over viser et eksempel på et grunnlagsnett,
Bildet over viser et eksempel på et grunnlagsnett, her i forbindelse med BaneNors Follobaneprosjekt, som illustrerer godt fagverk og god geometri.

UTSTYRSPARK

Scan Survey AS har en spesialtilpasset utstyrspark med mange GNSS-mottakere, polygonsett, stativer, totalstasjoner og gyroteodolitt. Gjennomarbeidede rutiner og kvalifiserte medarbeidere gjør at vi kan mobilisere og utføre store fastmerkemålinger svært effektivt.

TUNNEL

Ved arbeider med lengre tunneler stilles krav til høyere presisjon under innmåling. Her benyttes spesielt tilegnede totalstasjoner, arbeidsrutiner og beregningsmetoder for å sørge for god innføring i områder langt fra satellittdekning. Scan Survey har også muligheten til å benytte gyroteodolitt for absolutt retningsorientering, et utmerket kontrollverktøy som blant annet kan benyttes på veg- og jernbanetunneler.

ANALYSE, BEREGNING OG PROGRAMVARE

Ved etablering av fastmerkenett som grunnlag for mindre terrengmodeller benyttes skreddersydde arbeidsrutiner og egenutviklet programvare med fokus på effektivitet, kvalitetssikring og sporbarhet. 

Ved prosjekter med større geografisk utstrekning benyttes gjerne vektorer fra statiske GNSS/GPS-målinger. Kombinert med trigonometriske målinger med totalstasjon i et nettverk med god geometri og sammenheng sikres et omfattende grunnlagsnett også høy nabonøyaktighet. For optimale høydeoverføringer vil grunnlagsnett kunne nivelleres. 
Bildet over viser grunnlagsnett over stor utstrekn
Bildet over viser grunnlagsnett over stor utstrekning. Her har Scan Survey benyttet Stam- og landsnettpunkter som utgangspunkt for å knytte sammen målinger gjort over 4 kommuner. 

Beregningsprogrammer som Leica Geo Office, Leica Infinity, GIS/LINE Landmåling, StarNET og Gemini Terrain er noen av verktøyene som blir tatt i bruk.

TRANSFORMASJON

Scan Survey utfører transformasjoner i forbindelse med vegprosjekter, byggeprosjekter, terrengmodeller, fastmerkemåling med mer. Vi har god erfaring med å vurdere hvilke typer transformasjon som er formålstjenlig til ulike oppgaver. Typiske kartprojeksjoner i bruk i Norge er EUREF89 UTM (sone 31-35) og EUREF89 NTM med 26 soner tilpasset Norge, i tillegg finnes det en rekke eldre systemer som NGO1948, ED50 og Oslo lokal. EUREF89 NTM legges til grunn i Norsk standard for bygg- og anleggsnett (NS3580). Vi kan transformere de fleste filformater, for eksempel kof, sosi, qadri, dwg, xyz, las og tit, mellom de fleste koordinat- og høydesystem
Transformasjoner NTM UTM NGO Oslo Lokal

LEVERANSE

Etablering av grunnlagsnett bygges opp rundt krav og toleransegrenser med henvisning til Kartverkets geodatanorm, Statens Vegvesens V770 og Norsk Standard for bygg- og anleggsnett NS3580. Vektorprosessering, fastmerkeberegning og nettverksanalyse leveres i en fullstendig og omfattende fastmerkerapport. Koordinatlister og skisser leveres på ønsket format.
 
Ta kontakt med Andreas Saxi Jensen dersom du ønsker mer informasjon om være tjenester innen fastmerkemåling og grunnlagsnett.