Hva skjer?
nov 07
Aerial map of Oslo city centre

etablering fastmerker i norge

Scan Survey AS har siden oppstarten i 1989 arbeidet med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett. Alle våre landmålere har kunnskap og erfaring med å etablere grunnlagsnett. Typiske prosjekter er: Samferdsel, herunder veg, jernbane, T-bane, trikk og tunnel; bygg; utomhusplaner; bevegelseskontroller og setningsnivellementer. Våre kunder er både byggherre og entreprenører. Grunnlagsnettet brukes til både innmåling og stikking, og er essensielt for riktig prosjektering og bygging.

Grunnlagsnett for bygging og samferdsel

Samferdselsprosjekter i forbindelse med veg og jernbane krever høy nabonøyaktighet og er avhengig av et homogent fastmerkenett i henhold til gitte standarder og toleranser. Etablering av grunnlagsnett bygges opp rundt krav og toleransegrenser med henvisning til Kartverkets geodatanorm, Statens Vegvesens V770 og Norsk Standard for bygg- og anleggsnett NS3580. Vi har et stort fokus på at det geodetiske nettet skal fungere som en rød tråd i gjennom prosjektet og gi entydig sammenheng mellom terrengmodell, prosjektering, utsetting for bygging, geometrisk kontroll og som bygget dokumentasjon.

Fastmerker

Grunnlagsnettene sikres for å vare under hele prosjektperioden og består gjerne av prismebolter montert i fjell eller stabile faste konstruksjoner som søyler fundamentert på fjell. Ved større eller langvarige prosjekter benyttes i all hovedsak fastmerkesøyler. I områder der det ikke er fjell vil jordspyd, montering i stabile konstruksjoner eller tilsvarende benyttes.

Aerial map of Oslo city centre

Bildet over viser et eksempel på et grunnlagsnett, her i forbindelse med BaneNors Follobaneprosjekt, som illustrerer godt fagverk og god geometri.

Utstyrspark

Scan Survey AS har en spesialtilpasset utstyrspark med mange GNSS-mottakere, polygonsett, stativer, totalstasjoner og gyroteodolitt. Gjennomarbeidede rutiner og kvalifiserte medarbeidere gjør at vi kan mobilisere og utføre store fastmerkemålinger svært effektivt.

Tunnel

Ved arbeider med lengre tunneler stilles krav til høyere presisjon under innmåling. Her benyttes spesielt tilegnede totalstasjoner, arbeidsrutiner og beregningsmetoder for å sørge for god innføring i områder langt fra satellittdekning. Scan Survey har også muligheten til å benytte gyroteodolitt for absolutt retningsorientering, et utmerket kontrollverktøy som blant annet kan benyttes på veg- og jernbanetunneler.

Analyse, beregning og programvare

Ved etablering av fastmerkenett som grunnlag for mindre terrengmodeller benyttes skreddersydde arbeidsrutiner og egenutviklet programvare med fokus på effektivitet, kvalitetssikring og sporbarhet.

Ved prosjekter med større geografisk utstrekning benyttes gjerne vektorer fra statiske GNSS/GPS-målinger. Kombinert med trigonometriske målinger med totalstasjon i et nettverk med god geometri og sammenheng sikres et omfattende grunnlagsnett også høy nabonøyaktighet. For optimale høydeoverføringer vil grunnlagsnett kunne nivelleres.

Beregningsprogrammer som Leica Geo Office, Leica Infinity, GIS/LINE Landmåling, StarNET og Gemini Terrain er noen av verktøyene som blir tatt i bruk.

Aerial map of Drammen river

Bildet over viser grunnlagsnett over stor utstrekning. Her har Scan Survey benyttet Stam- og landsnettpunkter som utgangspunkt for å knytte sammen målinger gjort over 4 kommuner.

Beregningsprogrammer som Leica Geo Office, Leica Infinity, GIS/LINE Landmåling, StarNET og Gemini Terrain er noen av verktøyene som blir tatt i bruk.

Transformasjon

Scan Survey utfører transformasjoner i forbindelse med vegprosjekter, byggeprosjekter, terrengmodeller, fastmerkemålinger med mer. Vi har god erfaring med å vurdere hvilke typer transformasjon som er formålstjenlig til ulike oppgaver. Typiske kartprojeksjoner i bruk i Norge er EUREF89 UTM (sone 31-35) og EUREF89 NTM med 26 soner tilpasset Norge, i tillegg finnes det en rekke eldre systemer som NGO1948, ED50 og Oslo lokal. EUREF89 NTM legges til grunn i Norsk standard for bygg- og anleggsnett (NS3580). Vi kan transformere de fleste filformater, for eksempel KOF, SOSI, Quadri, DWG, XYZ, LAS og TIT/NYL, mellom de fleste koordinat- og høydesystem.

Image showing the NTM devision lines

Leveranse

Etablering av grunnlagsnett bygges opp rundt krav og toleransegrenser med henvisning til Kartverkets geodatanorm, Statens Vegvesens V770 og Norsk Standard for bygg- og anleggsnett NS3580. Vektorprosessering, fastmerkeberegning og nettverksanalyse leveres i en fullstendig og omfattende fastmerkerapport. Koordinatlister og skisser leveres på ønsket format.

Ta kontakt med Andreas Saxi Jensen dersom du ønsker mer informasjon om være tjenester innen fastmerkemåling og grunnlagsnett.