Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Mobile Mapping

Scan Survey AS tilbyr et stort spekter av kartlegging, oppmåling, GIS og 360-gatebilder utført med vårt mobile mapping utstyr. Utstyrsparken består både av en ryggsekk og en enhet som vanligvis monteres på en bil, men som enkelt kan monteres på for eksempel en båt, t-bane, ATV, transportsykkel eller lignende. Datainnsamlingen kan mobiliseres på kort tid, er effektiv i felt og behov for arbeidsvarsling minimeres. Vanlige oppdrag er tunneler, anleggsområder, bygater, baner, veier, bygninger og parker. Leveransen er gjerne punktskyer, detaljmålinger, terrengmodeller, 360-bilder, termografi, GIS databaser og NVDB. Alle produkter kan leveres fra en datainnsamling. Kunder er ofte prosjekterende konsulenter, byggherrer, kommuner, entreprenører, arkitekter og landskapsarkitekter.
Leica Pegasus:Two on pickup Scan survey mobile mapping

Terrengmodell og detaljmålinger

Scan Survey AS har lang erfaring med å bearbeide punktskyer fra mobile mapping, terrestrisk skanning, luftbåren skanning, RPAS/Drone, samt data fra landmåling til håndterlige TIN-modeller. Alle de ulike datakildene kan benyttes i en modell. Se linktilTMOD for nærmere informasjon.
Utfra punktskyen og 360-bilder kan vi digitalisere alle objekter av interesse i prosjektområdet. Dette gjelder både detaljer på en overflate eller fasade, og punkter med metadata, til en GIS-database eller NVDB.
Terrengmodell linjer over punktsky fra mobile mapping

Tunneloppmåling

Målemetoden er effektiv for laserskanning av tunnel, både store tunneler der vi kommer til med kjøretøy og mindre tunneler der ryggsekken kan benyttes. Mobile mapping gir en god dekning av alle objekter, jevn punkttetthet i hele tunnelprofilet og har flere tusen punkter per kvadratmeter slik at selv de minste objekter blir målt inn. Lekkasjer i tunnelen kan avsløres med termografi. Vanlige leveranser er punktskyer, tunnelprofiler, TIN modell, detaljmålinger, lekkasjer i tunnel, varmgang i elektrokomponenter og 360 graders bildebobler.

360-bilder

360 graders bildebobler, som i Google Streetview leveres i en intuitiv innsynsløsning i nettleseren, det er ikke behov for å installere en 3. parts programvare. Det er også mulig å levere gode bilder i tunnel.
Scan Survey Streetview oversikt over prosjektområde

Varmegang i elektrokomponenter

Varmgang i for eksempel fordelingsskap eller andre elektrokomponenter, og lekkasje i tunnel kan avsløres ved hjelp av termografi.
  • Varmt El-skap i tunnel lyser opp på termisk kamera

  • Varmt El-skap i dagsone lyser opp på termisk kamera

  • Fuktig område i tunnel skiller seg ut som blått i tunnel


GIS database og NVDB

Detaljmålinger og 360-bilder skaper grunnlaget for en GIS database eller NVDB. For eksempel en stolpes plassering er detaljmålingen, deretter kan for eksempel diameter, høyde, helning og materiale legges til. En GIS database kan bygges på videre med for eksempel type lampe på stolpen, sist det ble utført vedlikehold osv. Det kan også linkes direkte fra objektet i databasen til samsvarende bilde.
GIS data innsamlet ARCGIS NVDB

Analyse av asfaltkvalitet

Det kan gjøres en analyse på asfalten for å beregne asfaltkvalitet, dette kan benyttes i GIS verktøy sammen med andre data for å analysere hvor det lønner seg mest å utføre vedlikehold. Langsgående ujevnhet (IRI), ujevnhet på tvers (spordybde), hvor det er sprekker i asfaltdekket og ortofoto av kjørefelt er blant parameterne som kan analyseres.
Asfalt ortofoto crack index tilstand mobile mapping

Forvaltning, drift og vedlikehold av vei

Asfaltanalyse, GIS database og 360-bilder er metoder for å dokumentere veiens tilstand på et tidspunkt, en ny datainnsamling og beregning på et senere tidspunkt kan avsløre endringer. For eksempel hvor mye asfalten slites og hvor den slites mest, om det oppstår sprekker i asfaltdekket i et område eller om det har vært byggeaktivitet et sted kan avsløres.

Periodisk dokumentasjon av anlegg

Periodisk dokumentasjon og innmåling underveis i anleggsfasen utføres effektivt. Mobil datainnsamling gir minimalt med forstyrrelser av anleggsdriften, og nøyaktige data foreligger kort tid etterpå.

Plantegninger av bygg

Med ryggsekken kan vi produsere plantegninger av bygg raskt og effektivt. Tiden i felt er svært liten, dermed forstyrrer vi normal bruk av for eksempel et kontorbygg svært lite. Blant annet benyttes SLAM teknologi for å beregne punktskyen som er grunnlaget for plantegningene. Under kan en se et plan-snitt av et bygg, uten og med en linje hvor sekken har beveget seg, samt et tversnitt av en trappeoppgang, og linjen der sekken har beveget seg.
Mobile mapping pegasus backpack indoor SLAM

Massedeponier

Både ryggsekk og kjøretøy basert plattform egner seg svært godt til massedeponier, pukkverk og lignende, datainnsamlingen er rask i felt og beregningene går raskt. Laserskannerene gir en nøyaktig punktsky som er grunnlaget for masseberegning. Ofte benyttes RPAS til denne type oppdrag, men mobile mapping begrenses ikke av vind, kulde og flyrestriksjoner.
Massedeponi analyse av fylling

Modellering, BIM

Punktskyer fra mobile mapping kan benyttes til å generere 3D-modeller på lik linje som terrestrisk skanning. Grunnlaget for modellen kan være punktskyer fra en eller flere ulike sensorer, det vil si mobile mapping eller terrestrisk skanning.
BIM fra PegasusBackpack modellert

Utstyrspark

Scan Survey AS er det første firmaet som har både mobile mapping utstyr som en ryggsekk og en plattform beregnet for ulike typer kjøretøy. Begge instrumentene er fra samme produsent og det gir oss fordeler i produksjonsløypen.
Ryggsekken Leica Pegasus:Backpack er lett å mobilisere, og vi kommer enkelt til i områder der kjøretøyer ikke kommer til eller får tilgang. I parkområder og langs t-bane og jernbane har vi hatt stor glede av ryggsekken.
Den kjøretøy baserte plattformen Leica Pegasus:Two bruker vi som oftest på en bil, men den er enkel å flytte over til båt, ATV, sporvogn, transportsykkel eller lignende.  Med dette instrumentet kan vi utføre datainnsamling over store strekninger på kort tid og kommer vi til i områder med stor trafikk. Utstyrsparken dekker noe ulikt behov og utfyller hverandre godt.
Med mobile mapping reduseres tiden i felt, og dermed reduseres tiden man må forstyrre vanlig trafikk eller tilgang til bygg som er i bruk. HMS er også et viktig aspekt da landmåleren ikke trenger å oppholde seg i veibanen.
PegasusTWO and Pegasusbackpack

Leveranser

Scan Survey AS har lang erfaring med å levere produkter til prosjekterende konsulenter, offentlige byggherrer, entreprenører, arkitekter og landskapsarkitekter osv. Vi leverer formater klar til import i alle verktøy, blant annet IFC, DWG, LandXML, SOSI, TIT\NYL, LAS, LAZ, shape, Novapoint, Revit, Recap, Gemini, Focus, GIS og andre BIM-verktøy. Ta kontakt med Morten Brunes om du har spørsmål rundt våre Mobile Mapping tjenester!


 

 

Relaterte sider:

Tjenester_bilde2
Scan Survey AS Investerer i bærbart mobile mapping system

Punktsky av langøyene - scan survey
Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

E18_Langangen_lite
Terrengmodell