Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Flyving med drone - langøyene - Scan survey_header

Kolsåsbanen


  Prosjekt:
Oppdragsgiver:
Leverandør:
Tidspunkt:
Langøyene, Oslofjorden
Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Scan Survey AS
April 2015

Scan surveys oppdrag

Oslo Kommune, EBY, ønsket en detaljert og nøyaktig innmåling av arealene på Langøyene. Måling av høyder ned til kote -1m og lodding av høyder langs kaikant, samt innmåling av kai, murer, asfaltareal og andre detaljer.  Innmålingene skulle brukes til beregning av massebehov samt fremtidig detaljprosjektering av tildekkingstiltak, erosjonssikring, nye brygger med mer. 

Fotogrammetri

Scan Survey sin drone tar høyoppløslige bilder med et prekalibrert kamera.  Stor overlapp mellom bildene og flystripene gjør at bildene kan etterprosesseres på kontor med fotogrammetrisk programvare.  Passpunkt og kontrollpunkt på bakken sørger for georeferering og at kvaliteten, og kontrollen på sluttproduktet blir bra. Bildet under viser utklipp fra den genererte punktskyen, som igjen brukes for å generere TIN/3D-modell.
 Punktsky av langøyene - scan survey

3D-modell fra drone og landmåling

Scan Survey leverte ortofoto fra drone, SOSI-kart med høydekurver, samt 3D-terrengmodell basert på innmåling fra drone, landmåling og GPS-målinger. Detaljer som fundamenter, murer og kaianlegg ble målt med landmåling og så satt sammen til en sømløs 3D-modell sammen med dataene fra dronen.

Se video av 3D-terrengmodellen:

Ortofoto fra Drone

Ortofoto ble levert på det formatet kunden ønsket.  Vi har god erfaring med hvilke formater og forskjellig oppløsning som passer best til forskjellig programvare og bruk. Ortofotoet fra Langøyene ble levert som 5cm oppløsning i TIFF, samt 3 andre oppløsninger. 


Ortofoto fra drone av langøyene - Scan Survey as

 

Se Oslo Kommune sin hjemmeside for mer informasjon:
www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/oppryddingstiltak-pa-langoyene/

Relaterte sider:

Punktsky fra rpas-drone
Kartlegging og oppmåling med RPAS/Drone

E18_Langangen_lite
Terrengmodell