Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen


  Prosjekt:
Oppdragsgiver:
Leverandør:
Kontraktsperiode:
Sørbyhaugen - Kolsås
Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Scan Survey AS
2005 - pågående

Scan surveys oppdrag

Leverandør av prosjekteringsunderlag:
 • Fastmerkenett
 • Sømløs terrengmodell
 • Detaljmålinger
 • Kumkort
Konsulent for Sporveien AS, oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider:
 • Mengdeoppgjør
 • Geometrisk kontroll
Prosjektbeskrivelse
 • I august 2006 startet ombyggingen av Kolsåsbanen
 • Det bygges med såkalt lav metrostandard og den gamle traseen med dimensjonerende hastighet 50 km/t beholdes
 • Gamle stasjoner rives og nye bygges for 6-vognstog
 • Stasjonene får universell utforming og planskilte krysninger
 • Mellom Øraker og Bekkestua bygges banen for både T-banevogner og trikk
 • Det gamle kontaktledningsnettet erstattes med strømskinne
 • Gamle masser i grunnen byttes ut
 • Trasé med stasjoner åpnes suksessivt ved ferdigstillelse
 • Gjønnes stasjon åpnet i oktober 2012
 • Planlagt åpning ut til Kolsås er oktober 2014
 • Størrelse: 13 stasjoner, 12.1 km trasé med dobbeltspor
 • Kostnad i 2012-kroner: 2.9 milliarder


Annet

 • Prosjektering i 3D med konfliktkontroll i samordningsmodell for alle fag
 • 3D-stikningsdata for alle fag
 • Stram fremdrift ved plan- og byggearbeider
 • Prosjektet går i gjennom tett bebyggelse med stort behov for detaljert informasjon for byggeplan
 • Nabovarsling for tilgang til private eiendommer
 • Komplett fastmerkenett på hele Kolsåbanen for entydig og homogen sammenheng mellom terrengmodell, stikningsmodell, bygging, dokumentasjon og drift
 • Hovednettet er målt med statisk GPS, det fortettede grunnlagsnettet er målt med totalstasjon. Nettet er bygget opp som fagverk med spesielt fokus på optimale overbestemmelser og krav for jernbanegeometri
 • Komplett sømløs terrengmodell basert på innmålinger av trase m/tilstøtende detaljer utført med totalstasjon, samt laserskanning fra fly av sideterreng
 • Terrengmodellen suppleres og oppdateres underveis i prosjektet for mest mulig oppdatert prosjekteringsgrunnlag, samt som underlag for masseoppgjør
 • Tett samarbeid med byggherren, konsulenter og entreprenører gjennom alle prosjektets faser: Planlegging, bygging og drift
 • Bistand og håndtering av sluttoppgjør
 • HDS-kontroll av konstruksjoner (bakkebasert laserskanning)
 • Etablering, fortetting og vedlikehold av fastmerker for entreprenører på byggeplass
 • Innmåling og kontroll ved pakking og justering av spor
RELATERTE SIDER:

Grunnlagsnett
Grunnlagsnett

Detaljmålinger
Detaljmålinger

Detaljmålinger
Terrengmodell