Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

Scan Survey utvider sin instrumentpark for laserskanning

Gode instrumenter er essensielt for nøyaktig, effektiv og problemfri datainnsamlig i felt. Vi er det første firmaet i Norge til å anskaffe Leica Scanstation P50, med ekstra lang rekkevidde.

Scan Survey utvider sin instrumentpark for laserskanning

Økende oppdragsmengde innenfor fagområdet laserskanning, som gir rask og detaljert innmåling, har ført til at Scan Survey nå har kjøpt Leica Scanstation P50 som første landmålingsbedrift i Norge.

P50 leica reklame bilde

Den har de samme styrkene som Leicas eldre skannere, men er langt mer nøyaktig på glatte flater og når avstanden øker. Mens eldre skannere fungerte godt på opptil et par hundre meter, så gir P50 gode resultater på over en kilometers avstand. Dette gir uante muligheter for skanning av urbane områder, bruer, høye bygninger, dagbrudd, vegarealer, demninger, deponier, fjellsider og lignende. Bedre detaljmåling på lengre avstand gir også en HMS-gevinst da man reduserer behovet for frakt av skanneren i ulendt terreng.


laserskanner utstyr for skanning av råsprengt tunn

Scan Survey har en imponerende utstyrspark for terrestrisk skanning. Her fra en mønstring for laserskanning av et gammelt råsprengt vannkraftverk, der noe av utstyret ble benyttet.

Om Laserskanning

Laserskanner er en aktiv sensor. Skanneren sender ut laser og får et returpunkt tilbake fra reflekterte overflater. Alle punktene som reflekteres får da en gitt posisjon ut fra skannerens plassering og man får dermed en punktsky. For å dekke området som skal skannes trenger man ofte flere oppstillinger med skanneren og man ender opp med en mer komplett punktsky der objekter og flater er skannet fra flere sider. Instrumentene som Scan Survey bruker skanner både raskt og nøyaktig med opp til 1 million punkt i sekundet.
Punktskyen georefereres ved hjelp av fastmerker som skannes. Disse fastmerkene er tidligere innmålt ved hjelp av totalstasjon og GNSS. Den georefererte punktskyen kan videre modelleres til en 3D-modell som også vil være koordinatfestet. Scan Survey har god kompetanse på behandling av punktskyer og markedets beste programvarepakker til dette formålet. Både punktsky og 3D-modell kan brukes til 3D-visualisering og er målestokkriktige. En punktsky kan leveres på mange formater, som for eksempel LAS, PTS og XYZ m.m.
Når laserskanneren skanner får hvert punkt en verdi ut fra hvor bra den ble reflektert, en såkalt intensitetsverdi. Det går også an å få de naturlige fargeverdiene på punktskyen. Da tar laserskanneren bilder i hver oppstilling og disse bildene blir drapert på punktskyen. Hvert punkt får da også en egen RGB verdi og punktskyen blir veldig lett å bruke som visualiseringsverktøy.
 Martin Nethaug Skanner råsprengt tunnel med Leica
På grunn av at 3D-modellen også blir målestokkriktig kan den brukes til areal- og volumberegninger. Dette gjøres ofte i BIM- og CAD-verktøy som Revit og AutoCAD. 3D-modeller kan blant annet presenteres i DWG, Revit, IFC og tilsvarende BIM-formater. Disse kan inneholde metadata som er nyttige for BIM-prosjekter. Modeller som dette er nyttige verktøy for arkitekter og entreprenører som skal finne nye bruk for gamle bygg.
Les mer om hva vi kan produsere ved hjelp av våre laserskannere under tjenesten Laserskanning og 3D-modellering.