Projektreferanser

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate

Oppdragsgiver: Norconsult
Terrengmodell, laserskanning, 3D-modell, 3D-kumkort

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Langøyene - flyfoto og terrengmodell fra drone

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

RV150 Ulven – Sinsen (Ring 3)

Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen 
Bistand i byggeledelsen, oppfølging av entreprenør og oppfølgning av prosjekterende konsulent.

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen

Oppdragsgiver: Dr Ing A. Aas-Jakobsen AS
Leverandør av prosjekteringsunderlag og oppfølging av entreprenørenes kontraktsarbeider

E16 Slomarka – Kongsvinger

E16 Slomarka – Kongsvinger

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Byggherrestøtte, terrengmodeller, mengdekontroll, fastmerkekontroll og kontroll av utførte arbeider

E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika - Wøyen

Oppdragsgiver: Aas Jakobsen / ViaNova Plan og Trafikk
Etablering av fastmerkenett, detaljmålinger, terrengmodeller og transformasjoner

Tjenester

3D-kum og 3D-rør

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Fastmerkemåling og grunnlagsnett

Scan Survey har lang erfaring med etablering, måling, beregning, utjevning, analyse, transformasjon, rapportering, kontroll og vedlikehold av geodetiske nett.

Terrengmodell og detaljmåling

Terrengmodell og detaljmåling

Scan Survey tilbyr bearbeiding av tunge punktskyer til lette TIN-modeller fra sensorer på fly, helikopter, bil, bakkeskanner og ekkolodd.

Mobile Mapping

Mobile Mapping

Datainnsamling med de mobile kartleggingsystemene Leica Pegasus:Backpack og Pegasus:Two, for å lage georefererte laserdata, modeller og bilder.

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging med RPAS/Drone

Kartlegging og oppmåling med drone/RPAS, for å lage ortofoto, skråfoto og terrengmodell av mellomstore områder. Anlegg, deponier, utbyggingsområder osv.
 

Ekkolodding og sjøkartlegging

Ekkolodding og sjøkartlegging

Scan Survey utfører ekkolodding til sjømålinger nær kysten og i vann/elver.

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning og 3D-modellering

Laserskanning er en meget effektiv metode for datafangst som gir en god beskrivelse av skannet overflate i form av en georeferert punktsky.

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Kontroll av regulerbare mengder, masseberegning, geometrisk kontroll og dokumentasjon til FKB og NVDB.

3D-kum og 3D-rør

Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk for å skape flyt og minske risiko i samferdselsprosjekter.

3D-kum og 3D-rør

Å ha kontroll på eksisterende installasjoner under bakken har lenge vært viktig, blant annet for å sikre fremdrift og økonomi i utbygging av ny infrastruktur. Tradisjonelt har dette blitt målt inn ved å notere hva en ser fra kumlokkene, og å måle hvor langt det er fra kumåpningene og ned. Gjennom egenutviklede målemetoder kan vi nå levere 3D-modeller av både kummer og rørstrekk. Vi kaller dette 3D-kum og 3D-rør.

 
  • 3D-kum og 3D-rør sammen med terrengmodell

  • 3D-kum og 3D-rør sammen med punktsky

3D-kum

Ved tradisjonell registrering av kummer har man notert dybder og himmelretninger, samt tatt et bilde fra toppen av kummen. Dette kan være tilstrekkelig for å få oversikt over VA-nettverket og fallforhold.
Derimot har metoden sine svakheter der kummene ligger nær annen infrastruktur, spesielt i byer. Her er det ofte interessant å vite kumkonstruksjonen og godsets plassering i både plan og høyde, hvor lang kumhalsen er og hvordan den er orientert, samt å få en bedre visuell oversikt på kummens tilstand. Objekters 2D-plassering, diameter og rettning blir veldig grov med denne tradisjonelle metoden, da alt estimeres fra kumåpningen.
Samme teknologi som i mange tiår har blitt brukt for å lage kart fra flyfoto, fotogrammetri, benytter vi for å dokumentere kummer. Ved å ta alt fra 20 til 100 bilder i en kum får man en punktsky med svært høy tetthet og nøyaktighet. Det er dette vi kaller 3D-kum.
Kameraet er festet på en teleskopstang som kan nå opptil 6m ned i kummen, slik at man kan se detaljer som ikke er synlig fra bakkenivå. Selve bildetakingen i felt tar rundt 5-10 min, og prosessering på kontor er i stor grad automatisk, så metoden er svært effektiv. Kostnaden ligger på rundt dobbel pris av tradisjonelt kumkort.
3D-rør og 3D-kum rør i kum samlet
Produkter
I enkleste tilfelle leveres kun punktskyen. Den er georeferert og RGB-farget, og har under ideelle forhold en nøyaktighet på 1cm i plan og høyde. I programvare som AutoCAD og Gemini kan man digitalisere punkter, linjer og volumobjekter fra punktskyen. Scan Survey genererer også følgende produkter av punktskyen:
3D-pdf
Punktskyen kan trianguleres til et 3D-mesh, og bildene kan projiseres på som tekstur. Dette objektet kan eksporteres til 3D-pdf som kan leses av Adobe Reader. I Adobe Reader, som er installert på de fleste PCer, kan man se den store detaljeringsgraden teksturen gir. Det er enkelt å se materiale, dimensjon, utforming og tilstand i modellen.
På grunn av store koordinatverdier i kartprojeksjonene UTM og NTM må modellen dessverre flyttes til origo. Men modellen vil være riktig orientert mot nord, og høydene er riktige (som regel i høydesystem NN2000). Man kan ta ut enkle mål i modellen.
3D-pdfen egner seg godt til innsyn på eksisterende kummer til prosjekteringsformål, men kan også egne seg som as built dokumentasjon.
Modell – volumobjekter
Vi kan modellere solids med forskjellige egenskaper og geometri, utfra punktskyen, for arbeid i f.eks AutoCAD eller Revit. Dette blir langt mer informativt og lettvint å jobbe med for prosjekterende, produktet er en CAD/BIM-modell. Hvert solid legges på egne lag/layere med beskrivende navn, som så kan eksporteres til .dxf/.dwg.
Modellert_kum

3D-rør

Grunnlagsdata på ledninger og rør er ofte svært mangelfullt eller unøyaktig. Ofte er ledningene trukket som en rett strek i kartet, når de i realiteten ligger i egne grøfter som er tilpasset forholdene på plassen. Om det er feil i prosjekteringsgrunnlaget kan dette medføre forsinkelser og økonomisk tap i byggefasen. 

  • 3D-kum og 3D-rør med TIN og punktsky for visualisering

  • 3D-kum og 3D-rør med TIN og punktsky for visualisering

Tradisjonelt har man benyttet prøvegraving for å avdekke ledningenes plassering. Dette gir kun en punktvis plassering, samtidig som gravingen medfører sjenerende og kostbare inngrep i terrenget. Scan Survey har investert i måleutstyr som bøter på disse ulempene. Denne løsningen kaller vi 3D-rør.
Måleutstyret som benyttes er en probe som fysisk trekkes igjennom røret. Proben inneholder gyro/akselerometer som registrerer retningsendringer ved trekking. Kombinert med innmålinger av inn- og utløp får man en georeferert linje med cm-nøyaktighet for posisjonering av røret. Proben kan også benyttes på fullprofil borehull.
Med utstyret kan vi måle inn rør med indre dimensjon fra 90mm og oppover, samt lengder opp til 300m. Proben kan trekkes igjennom alle type rør, som trekkerør, spill- og overvannsrør. Vannledninger kan også tas, men dette krever ekstra forbehold.

Løsningen er konkurransedyktig på pris, og resultatet vil ha bedre nøyaktighet enn prøvegraving, georadar og kamerainspeksjon. Posisjonert linje kan modelleres til et 3D-volumobjekt, og man kan sette på informasjon som nøyaktighet, dato for måling og andre metadata. Leveransen kan også kombineres med kamerainspeksjon ved behov.

Kombinasjon med andre kartdata

3D-kum og 3D-rør er et svært nyttige produkter i prosjekter hvor det er inngrep i nærheten av kritisk infrastruktur i bakken. Vi har med hell brukt løsningen på store prosjekter som IC Drammen og E18 Vestkorridoren.

  • 3D-kum og 3D-rør i blått, fra E18 Lysaker - Ramstadsletta

  • 3D-kum og 3D-rør i blått, fra E18 Lysaker - Ramstadsletta

  • 3D-kum og 3D-rør fra E18 Lysaker - Ramstadsletta

«Nøyaktige data av eksisterende VA- anlegg i 3D er et must. 3D-scanning av rør og kummer har vært svært nyttig i forbindelse med prosjekteringen.» skriver Vianova Trondheim på sin Facebook side. Bildene som også er hentet derfra viser eksisterende VA- ledninger (i blått) som svever i lufta over ny prosjektert E18 Lysaker- Ramstadsletta.
Kombinert med andre data Scan Survey samler inn, som punktsky fra Mobile Mapping eller drone, TIN av terrenget, eller posisjonering av rør med 3D-rør, får man et komplett prosjekteringsgrunnlag. Ta kontakt med teknisk sjef Olav Røer Ellefsen for nærmere informasjon om løsninger og priser!